Verkleinen Vergroten  
 
  start » de EGD&P? » memorandum  
 

Memorandum

zoeken:
 
     
 

 •  Welkom

 •  Nieuws

 •  De EGD&P?

 •  Ontdek het erfgoed

 •  Steun ons!

 •  Contact

 •  Veelgestelde vragen

 English page

 

Erfgoed, een mensenrecht, ook in Doel

De maatschappelijke waarde van erfgoed
Bevrijdingshoeve Erfgoed is meer dan de som van relicten uit vervlogen tijden. Erfgoed is vooral een levend geheel van bakens in een duurzame leefomgeving, bouwstenen voor een kwaliteitsvol leven. Erfgoed en leefomgeving zijn verweven. Zij bestaan steeds in verhouding tot de mens. Het is de mens die er betekenis aan verleent én ontleent. Erfgoed bepaalt daarom mee onze identiteit en ons welzijn.

Maar, hoe dan ook, erfgoed en leefomgeving zijn veranderlijke gegevens. Hierin spelen verschillende factoren een rol: economische, sociale, demografische, culturele en ecologische. Verschillende belangengroepen staan daarin soms lijnrecht tegenover elkaar. De ruimte en de behoeften moeten duurzaam worden beheerd. Veranderingsprocessen moeten daarom bij voorkeur gestuurd worden door alle actoren, in samenwerking.

Het kan!
De kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, kortweg de Conventie van Faro (27 oktober 2005), stipuleert dat cultureel erfgoed een mensenrecht is. De conventie roept op rekening te houden met het specifieke karakter en de belangen van cultureel erfgoed bij het uittekenen van economische beleid. De Conventie lanceert daartoe het begrip ‘erfgoedgemeenschap’, dat is elke groep mensen met een gedeeld belang in (het behoud) van een bepaald erfgoed. In Nederland zijn er reeds 200 lokale agrarische natuurverenigingen waar landbouwers, plattelandbewoners, natuurverenigingen, bedrijven en jagers spontaan samenwerken (Landgenoten, winter 2006). In Nederland is er sinds de Belvedere-nota van 1999 een geïntegreerd beleid rond natuur- en cultuurhistorisch erfgoed en ruimtelijke planning (www.belvedere.nu).

Afbraakpolitiek in Doel
Een verdere uitbreiding van de haven op de linkerscheldeoever is economisch niet haalbaar. Doel is juridisch én in de feiten nog steeds een dorp met eigenaars en huurders. Sinds de schorsing van de 2de Gewestplanwijziging van Doel door het Arrest van de Raad van State van 30 juli 2002 is Doel en omgeving nog steeds woon- en landbouwgebied, zoals vastgelegd door het Gewestplan van 7 november 1978.

De Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied en de Vlaamse landmaatschappij hebben na de verwerving van de woningen en hoeven te Doel en omgeving er alles aan gedaan om die gebouwen vrij te geven voor verval en plundering, waarna besloten werd een groot gedeelte van het bouwkundig patrimonium af te breken. Het gevolg van dit alles is dat een derde van alle woningen te Doel die in der ‘minne’ aangekocht zijn door het Vlaams gewest, met de grond gelijk zijn gemaakt.

Erfgoed in Doel
In de Inventaris van het bouwkundig erfgoed van Oost-Vlaanderen zijn 60 gebouwen opgenomen die bedreigd worden met afbraak. Reeds 14 van deze gebouwen zijn gesloopt. Erfgoed in Doel beperkt zich niet alleen tot deze gebouwen. De samenhang van cultureel, landbouw- en natuurhistorisch erfgoed is de grootste troef van Doel. Het dorp is de enige poldersite die ons land rijk is. De structuur van het dorp volgt nog het dambordplan van bij de aanleg aan het begin van de 17de eeuw. Het 17de eeuwse Hooghuis is een beschermd monument, zoals ook de molen op de Scheldedijk, de oudste stenen molen van het land (1611). De kerk werd nog maar enkele jaren terug gedeeltelijk gerestaureerd. Het orgel van de kerk is een beschermd monument.

Typisch zijn ook de haven van Doel, de Scheldedijk, de polder van Doel, Ouden Doel, Prosperpolder, de talrijke monumentale hoeven en de aanwezigheid van Rubens en zijn schoonvader Jan Brant in Doel en de polder. Tot ver in de 18de eeuw was Doel een eiland in de geïnundeerde landen rondom. Daaraan herinneren nu nog slechts het Schor den Ouden Doel en het Verdronken Land van Saeftinghe ten noorden van Doel. Gedurende honderden jaren was Doel een politiek en religieus curiosum. Er zijn tijden geweest dat men niet wist wie het toeviel: de Staatse Nederlanden of de Spaanse (later de Oostenrijkse). De polder van Doel vormt één van de rijkste landbouwgronden van Europa. Samen met Schelde en schorren is de polder een Europees vogelhabitatgebied van betekenis. Het dorp en de polder herbergen daarnaast één van de grootste populaties huis- en boerenzwaluwen, cultuurvogels bij uitstek. Doel heeft een bewogen oorlogsgeschiedenis: de Tachtigjarige oorlog, de Oostenrijkse tijd, de Napoleontische tijd, de Belgische omwenteling van 1830, WOI en WOII hebben hun sporen achtergelaten in het dorp, maar Doel en Doelpolder hebben alle watersnood- en oorlogsrampen overleefd.

Erfgoedgemeenschap Doel: een programma
Het gaat hier niet alleen over een verzameling gebouwen, maar om een dorp, een leefgemeenschap van mensen. Samen vormen de nieuwe en oude bewoners, de tienduizenden bezoekers en vrienden van Doel en de polders een erfgoedgemeenschap van belang waarmee volgens de Conventie van Faro omzichtig moet worden omgesprongen. De erfgoedgemeenschap Doel en polders is een internationale gemeenschap - iedereen kan toetreden - die reflecteert, ageert en streeft naar een partnerschap met de overheid/overheden om de toekomst van de Linkerscheldeoever veilig te stellen voor volgende generaties. De erfgoedgemeenschap van Doel en de polders streeft naar een beleid waar duurzaamheid en levenskwaliteit vooropstaan.

Dit vergt een stopzetting van de afbraakwerken en het opmaken van een biografie van de streek, waarin alle synergieën en tegenstellingen zijn opgenomen en waaruit een duurzame ontwikkelingsplan moet groeien waarmee alle betrokkenen zich kunnen identificeren. De EGD&P heeft op 30 januari 2009 een eerste aanzet gedaan met het document ‘de Hub Doel-Lillo’.

 

Erfgoed, een mensenrecht, ook in Doel

De integrale tekst van het memorandum (PDF)

 

Registreer je als ondertekenaar van het memorandum

Uw naam:
Uw e-postadres:
Ik onderschrijf de integrale tekst van het memorandum.
Mijn naam mag gepubliceerd worden.
Extra info:
 

* De persoonsgegevens worden beschermd door de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy). E-mailadressen worden niet publiek gemaakt en slechts bewaard voor eigen communicatie. Andere gegevens kunnen worden gepubliceerd volgens de opgegeven keuze.

 

 

 
         
ontwerp & ontwikkeling: www.stipdc.com